Program i literatura

Program stały Olimpiady

 1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa
  • Istota i zakres pojęć: bezpieczeństwo (poczucie bezpieczeństwa) i zagrożenie (poczucie zagrożenia)
  • Przedmiotowy i podmiotowy wymiar bezpieczeństwa
  • Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego
  • Bezpieczeństwo społeczne – pojęcie, istota, uwarunkowania, zagrożenia
  • Strategie i programy bezpieczeństwa Polski
 2. Bezpieczeństwo narodowe
  • Doktryna obronna i obronność państwa
  • Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
  • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli
  • Szkolnictwo wojskowe
  • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
  • Narodowe Siły Rezerwowe
 3. Ochrona ludności i obrona cywilna
  • Cele, zadania i organizacja obrony cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej
  • System wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności
  • Planowanie i stawianie zadań strukturom OC
  • Obowiązki prawne obywateli w obronie cywilnej
  • Zachowanie się ludności podczas ewakuacji z terenów zagrożonych
  • Zadania w ramach systemu zarządzania kryzysowego
  • Ochrona ludności, zwierząt gospodarskich, środków żywności, wody i pasz przed skażeniami i zakażeniami
  • Znaczenie powszechnej samoobrony
  • Ochrona infrastruktury i dóbr materialnych społeczeństwa
 4. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w wypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu
  • Zagrożenia naturalne
  • Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka
  • Skutki zagrożeń, przeciwdziałanie ich powstawaniu
  • Terroryzm jako zagrożenie cywilizacyjne, wykrywanie go i zwalczanie
  • Pożary, podręczny sprzęt gaśniczy i gaszenie pożarów
 5. Zagrożenia występujące w czasie wojny
  • Sposoby likwidacji skutków zagrożenia
  • Charakterystyka i podział współczesnych środków rażenia
  • Broń konwencjonalna (klasyczna) – podział i przeznaczenie
  • Środki przenoszenia broni konwencjonalnej i masowego rażenia
  • Dyslokacja, potencjał i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
 6. Regionalne zagrożenia ekologiczne oraz energetyczne
  • Ochrona atmosfery, wód, zieleni, gleb i gruntów
  • Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
 7. Wybrane elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
  • Konwencje genewskie z 1949 roku, ich charakterystyka i znaczenie
  • Protokoły dodatkowe z 1977 roku do konwencji genewskich
  • Ochrona ludności, dóbr kultury i przekonań religijnych w myśl międzynarodowego prawa humanitarnego
 8. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
  • System ochrony prawa człowieka – podstawowe akty prawne
  • Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
  • Rada Europy
 9. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika)
  • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Postępowanie w różnych przypadkach
 10. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym
  • Podmioty oraz zasady prawa międzynarodowego
  • Metody rozwiązywania sporów między państwami
  • Dysproporcje w rozwoju politycznym i ekonomicznym świata
  • Konflikty zbrojne na świecie po II wojnie światowej
  • Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie
  • Akcje humanitarne oraz interwencje pokojowe we współczesnym świecie
  • Terroryzm na świecie; motywy i sposoby działania, organizacje terrorystyczne
  • Polityka zagraniczna Polski po 1989 r.
  • Kierunki polityki zagranicznej po 1989 r.; relacje z innymi państwami
  • Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
  • Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ
 11. Systemy bezpieczeństwa i współpracy
  • Sytuacja polityczna na świecie na przełomie XX i XXI w.
  • ONZ – kompetencje, organy, metody działania
  • NATO – cele, organy najważniejsze operacje wojskowe
  • Organizacje międzynarodowe związane z bezpieczeństwem (m.in.: OBWE, WHO, ILO, FAO, IMF, IBRD, WTO, OECD, UNESCO, UNIDO, IAEA, UNICEF, UNHCR)
 12. Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa


Program zmienny Olimpiady w roku 2019/2020

„Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – wybrane problemy”

 1.  Bezpieczeństwo ekologiczne
 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Bezpieczeństwo innowacyjne i technologiczne
  • bezpieczeństwo żywnościowe
  • Bezpieczeństwo zewnętrzno-gospodarcze
 3. Bezpieczeństwo kulturowe
  • Ochrona istotnych wartości kultury symbolicznej
  • Ochrona materialnych dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego (zabytki, pomniki, założenia urbanistyczne, dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego)
  • Tożsamość kulturowa
 4. Bezpieczeństwo informacyjne
 5. Bezpieczeństwo społeczno-socjalne
 6. Pozamilitarny wymiar współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego


Tematy na I etap Olimpiady (esej)

 1. Nowe technologie służące zabezpieczeniu socjalnemu obywateli
 2. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – współczesne wyzwania dla Polski
 3. Krajowa Administracja Skarbowa jako element systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 4. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie a rola straży ochrony przyrody (Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parku)
 5. Między bezpieczeństwem a wolnością. Rozważ problem

 

Zalecana literatura

 Literatura podstawowa

 Prace ogólne:

 • Bezpieczeństwo państwa: wybrane problemy, K.A. Wojtaszczyk, A. Materska-Sosnowska (red.), Aspra-JR, Warszawa 2009.
 • Drabik K., Bezpieczeństwo personalne i strukturalne, AON, Warszawa 2013.
 • Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012.
 • Podstawowe kategorie polityki, S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak (red.), Wyd. UWM, Olsztyn, różne wydania.
 • Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), t. 1–4, Warszawa 2018–2019:
  • I cz. I: Teoria – Instytucje – Procesy: Zagadnienia ogólne
  • I cz. II: Teoria – Instytucje – Procesy: Polityczna organizacja społeczeństwa
  • II: Współczesne systemy rządów
  • III: System rządów w Polsce: Tradycje i współczesność
  • IV: System rządów w Polsce: Instytucje polityczne w latach 1989–2018.

 Lesykony tematyczne:

 • Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego, W. Fehler, J.J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2017.
 • Vademecum bezpieczeństwa, O. Wasiuta, R. Klepka, r. Kopeć (red.), Kraków 2018. Plik pdf dostępny pod adresem: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16331/Vademecum_bezpieczenstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Literatura specjalistyczna

 Program stały:

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, W. Kitler, M. Marszałek  (red.), Wyd. AON, Warszawa 2014.
 • Gryz J., Bezpieczeństwo państwa. Władza – polityka – strategia, Wyd. AON, Warszawa 2013.
 • Gryz J., Podstawy bezpieczeństwa państwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. AON, Warszawa 2016.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Wyd. AON, Warszawa 2011.
 • Polska w stosunkach międzynarodowych, S. Bieleń (red.), Aspra, Warszawa 2007.
 • Popiuk-Rysińska I., Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
 • Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, S. Sulowski (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2013.
 • Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017.
 • Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, S. Sulowski, M. Brzeziński (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2012.
 • Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, S. Sulowski, M. Brzeziński (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2014.

 Program zmienny:

 • Bezpieczeństwo ekologiczne regionu. Teoria i praktyka: działy wybrane, E. Krasowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania, procesy, skutki, A. Jackiewicz, A. Trzaskowska-Dmoch (red.), CeDeWu, Warszawa 2017.
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej – wybrane problemy, K.M. Księżopolski, K. Pronińska (red.), Elipsa, Warszawa 2012.
 • Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 • Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, H. Batorowska, E. Musiał (red.), Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków 2017.
 • Bezpieczeństwo w perspektywie ekologicznej, M. Kubiak, M. Tołwiński (red.), Aspra-JR, Siedlce-Warszawa 2017.
 • Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej, I. Sobczak, M. Wyrzykowska-Antkiewicz (red.), Wyższa Szkoła Bankowa, CeDeWu, Gdańsk-Warszawa 2013.
 • Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2013.
 • Kawalec M., Wróbel J., Bezpieczeństwo demograficzne, [w:] Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, J. Płaczek (red.), Difin, Warszawa 2014.
 • Liderman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, Warszawa 2007.
 • Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa 2012.
 • Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, A. Urbanek (red.), Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2013.