Program i literatura

Program stały

 1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa
 • Istota i zakres pojęć: bezpieczeństwo i zagrożenie
 • Przedmiotowy i podmiotowy wymiar bezpieczeństwa
 • Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo społeczne – pojęcie, istota, uwarunkowania, zagrożenia
 • Strategie i programy bezpieczeństwa Polski
 1. Bezpieczeństwo narodowe
 • Doktryna obronna i obronność państwa
 • Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 1. Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Cele, zadania i organizacja obrony cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • System wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności
 • Planowanie i stawianie zadań strukturom OC
 • Obowiązki prawne obywateli w obronie cywilnej
 • Zachowanie się ludności podczas ewakuacji z terenów zagrożonych
 • Zadania w ramach systemu zarządzania kryzysowego
 • Ochrona ludności, zwierząt gospodarskich, środków żywności, wody i pasz przed skażeniami i zakażeniami
 • Znaczenie powszechnej samoobrony
 • Ochrona infrastruktury i dóbr materialnych społeczeństwa
 1. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w wypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu
 • Zagrożenia naturalne
 • Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka
 • Skutki zagrożeń, przeciwdziałanie ich powstawaniu
 • Terroryzm jako zagrożenie cywilizacyjne, wykrywanie go i zwalczanie
 • Pożary, podręczny sprzęt gaśniczy i gaszenie pożarów
 1. Zagrożenia występujące w czasie wojny
 • Sposoby likwidacji skutków zagrożenia
 • Charakterystyka i podział współczesnych środków rażenia
 • Broń konwencjonalna (klasyczna) – podział i przeznaczenie
 • Środki przenoszenia broni konwencjonalnej i masowego rażenia
 • Dyslokacja, potencjał i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
 1. Regionalne zagrożenia ekologiczne oraz energetyczne
 • Ochrona atmosfery, wód, zieleni, gleb i gruntów
 • Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
 1. Wybrane elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
 • Konwencje genewskie z 1949 roku, ich charakterystyka i znaczenie
 • Protokoły dodatkowe z 1977 roku do konwencji genewskich
 • Ochrona ludności, dóbr kultury i przekonań religijnych w myśl międzynarodowego prawa humanitarnego
 1. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
 • System ochrony prawa człowieka – podstawowe akty prawne
 • Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
 • Rada Europy
 1. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika)
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Postępowanie w różnych przypadkach
 1. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym
 • Podmioty oraz zasady prawa międzynarodowego
 • Metody rozwiązywania sporów między państwami
 • Dysproporcje w rozwoju politycznym i ekonomicznym świata
 • Konflikty zbrojne na świecie po II wojnie światowej
 • Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie
 • Akcje humanitarne oraz interwencje pokojowe we współczesnym świecie
 • Terroryzm na świecie; motywy i sposoby działania, organizacje terrorystyczne
 1. Polityka zagraniczna Polski po 1989 r.
 • Kierunki polityki zagranicznej po 1989 r.; relacje z innymi państwami
 • Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
 1. Systemy bezpieczeństwa i współpracy
 • Sytuacja polityczna na świecie na przełomie XX i XXI w.
 • ONZ – kompetencje, organy, metody działania
 • NATO – cele, organy najważniejsze operacje wojskowe
 • Organizacje międzynarodowe związane z bezpieczeństwem (np.: OBWE, WHO, ILO, FAO, IMF, IBRD, WTO, OECD, UNESCO, UNIDO, IAEA, UNICEF, UNHCR)

Program zmienny w roku 2018/2019

 1. Geneza ONZ
 2. Karta NZ
 3. Członkostwo w ONZ
 4. System zbiorowego bezpieczeństwa ONZ (istota, cechy, ewolucja)
 5. Rada Bezpieczeństwa ONZ (skład, proces decyzyjny, kompetencje, ewolucja)
 6. Polska w ONZ
 7. Polska jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ (kadencje, priorytety, inicjatywy)
 8. Operacje pokojowe ONZ
 9. ONZ w strategii polityki zagranicznej Polski 2017-2021
 10. Udział Polski w operacjach pokojowych ONZ
 11. Reforma Rady Bezpieczeństwa ONZ
 12. Budżet ONZ i operacji pokojowych
 13. Rada Bezpieczeństwa ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego
 14. Rada Bezpieczeństwa ONZ wobec masowego i poważnego naruszania praw człowieka
 15. Rada Bezpieczeństwa ONZ wobec wojen i konfliktów wewnętrznych
 16. System zbiorowego bezpieczeństwa a porozumienia regionalne, w tym NATO, UE, UA
 17. Rola Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
 18. Sankcje jako instrument działania Rady Bezpieczeństwa ONZ
 19. Autoryzacja użycia siły jako metoda działania Rady Bezpieczeństwa ONZ

Tematy na I etap Olimpiady (esej)

  1. Globalne a regionalne instrumenty zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
  2. Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych – zalety i wady
  3. Wpływ stosunków między USA a Rosją na działalność Rady  Bezpieczeństwa ONZ
  4. Polska jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019  – szanse i wyzwania
  5. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego

Zalecana literatura

Program stały

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, W. Kitler, M. Marszałek  (red.), Wyd. AON, Warszawa 2014.
 • Gryz J., Bezpieczeństwo państwa. Władza – polityka – strategia, Wyd. AON, Warszawa 2013.
 • Gryz J., Podstawy bezpieczeństwa państwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. AON, Warszawa 2016.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Wyd. AON, Warszawa 2011.
 • Leksykon bezpieczeństwa wewnętrznego, W. Fehler, J.J. Piątek, R. Podgórzańska (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2017.
 • Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Geneza, doświadczenia i wnioski dla tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, T. Kośmider (red.), Wyd. AON, Warszawa 2015.
 • Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, S. Sulowski (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2013.
 • Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa 2012.
 • Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, S. Sulowski, M. Brzeziński (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2012.
 • Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, S. Sulowski, M. Brzeziński (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2014.

Program zmienny

 • Polska w stosunkach międzynarodowych, S. Bieleń (red.), Aspra, Warszawa 2007.
 • Popiuk-Rysińska I., Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013.
 • Popiuk-Rysińska I., Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej wojnie, [w:] „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, 2016, nr 4, tom 52.
 • Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego, M. Pietraś, K.A. Wojtaszczyk (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017.
 • Rydzkowski J., Organizacja Narodów Zjednoczonych: przewodnik polityczny, Wydawnictwo Black Unicorn, Jastrzębie Zdrój 2012.
 • Strategia Polskiej Polityki Zagranicznej 2017-2021https://www.msz.gov.pl/resource/978285e3-5684-4fcb-8d7e-d0a8bfdb0fdb:JCR
 • Tarnogórski R., Zięba S., Polska w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, „PISM Biuletyn”, nr 1(1574), 3 stycznia 2018 r.,https://www.pism.pl/files/?id_plik=23899