Program i literatura

Program stały

 1. Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa
 • Istota i zakres pojęć: bezpieczeństwo i zagrożenie
 • Przedmiotowy i podmiotowy wymiar bezpieczeństwa
 • Pojęcie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo społeczne – pojęcie, istota, uwarunkowania, zagrożenia
 • Strategie i programy bezpieczeństwa Polski
 1. Bezpieczeństwo narodowe
 • Doktryna obronna i obronność państwa
 • Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Powinności obronne władz samorządowych, instytucji i obywateli
 • Szkolnictwo wojskowe
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 • Narodowe Siły Rezerwowe
 1. Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Cele, zadania i organizacja obrony cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej
 • System wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności
 • Planowanie i stawianie zadań strukturom OC
 • Obowiązki prawne obywateli w obronie cywilnej
 • Zachowanie się ludności podczas ewakuacji z terenów zagrożonych
 • Zadania w ramach systemu zarządzania kryzysowego
 • Ochrona ludności, zwierząt gospodarskich, środków żywności, wody i pasz przed skażeniami i zakażeniami
 • Znaczenie powszechnej samoobrony
 • Ochrona infrastruktury i dóbr materialnych społeczeństwa
 1. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w wypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu
 • Zagrożenia naturalne
 • Zagrożenia spowodowane działalnością człowieka
 • Skutki zagrożeń, przeciwdziałanie ich powstawaniu
 • Terroryzm jako zagrożenie cywilizacyjne, wykrywanie go i zwalczanie
 • Pożary, podręczny sprzęt gaśniczy i gaszenie pożarów
 1. Zagrożenia występujące w czasie wojny
 • Sposoby likwidacji skutków zagrożenia
 • Charakterystyka i podział współczesnych środków rażenia
 • Broń konwencjonalna (klasyczna) – podział i przeznaczenie
 • Środki przenoszenia broni konwencjonalnej i masowego rażenia
 • Dyslokacja, potencjał i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP
 1. Regionalne zagrożenia ekologiczne oraz energetyczne
 • Ochrona atmosfery, wód, zieleni, gleb i gruntów
 • Odnawialne i nieodnawialne źródła energii
 1. Wybrane elementy międzynarodowego prawa humanitarnego
 • Konwencje genewskie z 1949 roku, ich charakterystyka i znaczenie
 • Protokoły dodatkowe z 1977 roku do konwencji genewskich
 • Ochrona ludności, dóbr kultury i przekonań religijnych w myśl międzynarodowego prawa humanitarnego
 1. Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
 • System ochrony prawa człowieka – podstawowe akty prawne
 • Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
 • Rada Europy
 1. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach (zachowanie ratownika)
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Postępowanie w różnych przypadkach
 1. Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym
 • Podmioty oraz zasady prawa międzynarodowego
 • Metody rozwiązywania sporów między państwami
 • Dysproporcje w rozwoju politycznym i ekonomicznym świata
 • Konflikty zbrojne na świecie po II wojnie światowej
 • Ochrona praw człowieka w Polsce i na świecie
 • Akcje humanitarne oraz interwencje pokojowe we współczesnym świecie
 • Terroryzm na świecie; motywy i sposoby działania, organizacje terrorystyczne
 1. Polityka zagraniczna Polski po 1989 r.
 • Kierunki polityki zagranicznej po 1989 r.; relacje z innymi państwami
 • Udział Polski w organizacjach międzynarodowych
 1. Systemy bezpieczeństwa i współpracy
 • Sytuacja polityczna na świecie na przełomie XX i XXI w.
 • ONZ – kompetencje, organy, metody działania
 • NATO – cele, organy najważniejsze operacje wojskowe
 • Organizacje międzynarodowe związane z bezpieczeństwem (np.: OBWE, WHO, ILO, FAO, IMF, IBRD, WTO, OECD, UNESCO, UNIDO, IAEA, UNICEF, UNHCR)

Program zmienny w roku 2017/2018

 1. Przyczyny powstania i geneza NATO
 2. Postanowienia traktatu waszyngtońskiego
 3. Koncepcje strategiczne NATO w okresie zimnej wojny
 4. Polityka nuklearna NATO
 5. Struktura instytucjonalna i procesy decyzyjne w Sojuszu
 6. Rozszerzenia Sojuszu (motywy, mechanizmy, kryteria, przebieg, fale, perspektywy)
 7. Pozimnowojenne koncepcje strategiczne NATO
 8. Zdolności obronne NATO i potencjały obronne państw członkowskich Sojuszu
 9. Misje traktatowe a tzw. misje out of area
 10. NATO a Unia Europejska
 11. NATO a Rosja
 12. Partnerstwa NATO – idea, struktury organizacyjne, główni partnerzy
 13. Droga Polski do NATO
 14. Udział Polski w strukturach i operacjach NATO
 15. Podstawowe zadania i misje Sojuszu: kolektywna obrona, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo kooperacyjne
 16. NATO wobec nietradycyjnych zagrożeń bezpieczeństwa (terroryzm, piractwo i przestępczość zorganizowana, cyberbezpieczeństwo, masowe migracje)
 17. Misja NATO w Afganistanie
 18. Zaangażowanie NATO na Bałkanach (Bośnia, Kosowo, Macedonia)
 19. Misja NATO w Libii
 20. NATO a Ukraina
 21. Reakcja NATO na konflikt na Ukrainie
 22. Reakcja NATO na konflikt w Gruzji
 23. Reakcja NATO na zamachy z 11 września 2001 r.
 24. Problem wschodniej flanki NATO
 25. Finanse NATO
 26. NATO a kontrola zbrojeń i rozbrojenie

Zalecana literatura

Program stały

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata, W. Kitler, M. Marszałek  (red.), Wyd. AON, Warszawa 2014.
 • Gryz J., Bezpieczeństwo państwa. Władza – polityka – strategia, Wyd. AON, Warszawa 2013.
 • Gryz J., Podstawy bezpieczeństwa państwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. AON, Warszawa 2016.
 • Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System, Wyd. AON, Warszawa 2011.
 • Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego. Geneza, doświadczenia i wnioski dla tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, T. Kośmider (red.), Wyd. AON, Warszawa 2015.
 • Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, S. Sulowski (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2013.
 • Skrabacz A., Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne, Elipsa, Warszawa 2012.
 • Strategie i programy bezpieczeństwa. Wybór dokumentów, S. Sulowski, M. Brzeziński (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2012.
 • Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, S. Sulowski, M. Brzeziński (red), Wyd. Elipsa, Warszawa 2014.

Program zmienny

 • Robert Kupiecki, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, MSZ, Warszawa 2016, http://www.msz.gov.pl/resource/99ad1565-6b31-43fb-a930-e3aef272c42c:JCR
 • Mirosław Banasik, Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, Difin 2015
 • Arkadiusz Domagała, Interwencjonizm humanitarny NATO, Oficyna wydawnicza Edward Mitek 2014
 • Łukasz Jureńczyk, Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim: Wojsko Polskie w operacjach reagowania kryzysowego NATO, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2016
 • Tomasz Kośmider (red.), Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO: z perspektywy 15-lecia obecności w strukturach Sojuszu, AON 2014
 • Anna Mróz-Jagiełło, NATO w kształtowaniu i kreowaniu środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, AON 2016
 • Łukasz Smalec, Tomasz Pasierbiak, Barbara Marcinkowska (red.), Partnerstwo transatlantyckie w XXI wieku. Stanowiska głównych aktorów, http://centruminicjatyw.org/wp-content/uploads/2016/06/Partnerstwo-transatlantyckie-w-XXI-wieku.-Stanowiska-g%C5%82%C3%B3wnych-aktor%C3%B3w.pdf