2 kwietnia 2020 r. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności podjął uchwałę o zmianie Regulaminu Olimpiady. Treść uchwały jest dostępna tutaj: Uchwała o zmianie regulaminu

 


W obliczu licznych pytań informujemy, iż Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. jednoznacznie wskazuje, iż w tym roku w olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych powinny zostać przyznane tytuły finalisty wszystkim uczestnikom III etapu Olimpiady. Opublikowanie listy rankingowej na tę chwilę jest niemożliwe z powodu zamknięcia uczelni wyższych – Komitety Okręgowe nie są w stanie przesłać nam szczegółowych protokołów, które pozwoliłyby na ustalenie takiej listy.

 


Warszawa, dn. 17.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym, w godzinach popołudniowych, otrzymaliśmy wytyczne od Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie organizacji finałów olimpiad przedmiotowych i interdyscyplinarnych. Zgodnie z nimi wszyscy uczestnicy etapu centralnego mają mieć przyznany tytuł finalisty Olimpiady. Lista rankingowa zostanie ustalona po przesłaniu przez Komitety Okręgowe protokołów szczegółowych z przebiegu etapu okręgowego Olimpiady, a wówczas roześlemy na adresy szkół uczestników dyplomy i zaświadczenia. Wszystkie dotychczasowe komunikaty Komitetu Głównego tracą moc.

Komitet Główny OWoBiO


 

Drodzy Uczestnicy i Opiekunowie!

Przypominamy, że prace wraz załącznikami należy przesyłać drogą pocztową na adres właściwego Komitetu Okręgowego. Prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie lub pendrivie), zaś prace mające formę filmu, nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu należy przesyłać w wersji elektronicznej (na płycie lub pendrivie). Żadnego typu pracy ani załączników do niej nie należy wysyłać drogą mailową.

Termin nadsyłania prac upływa 8 listopada 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).


IV edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wystartowała!

Zapraszamy do rejestracji w IV edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2019/2020 brzmi „Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa – wybrane problemy”. Poniżej znajduje się link do formularza rejestracyjnego, zaś w zakładce Program znajduje się szczegółowy wykaz zagadnień programu stałego i zmiennego oraz zalecanej literatury.

Tematy na I etap Olimpiady (esej)

 1. Nowe technologie służące zabezpieczeniu socjalnemu obywateli
 2. Bezpieczeństwo energetyczne państwa – współczesne wyzwania dla Polski
 3. Krajowa Administracja Skarbowa jako element systemu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 4. Bezpieczeństwo ekologiczne w regionie a rola straży ochrony przyrody (Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Parku)
 5. Między bezpieczeństwem a wolnością. Rozważ problem

 

 

1200px-facebook-svg

Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka!


Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych.

W Olimpiadzie tej  uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli oraz uczniów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.

podpis-w-jakubowski

fot

Patronat honorowy:

 

logo_men

mswia

 

 

Organizatorzy:

logo_uw

logo-sgsp

logo-nato-mp

Podmiotem wspierającym Organizatora Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest Fundacja Instytut Nauki o Polityce

inop_skrot_i_napis_kolor

Patronat honorowy

logozus

Sponsorzy i fundatorzy nagród:

logo_psp

 • Prezes Rady Ministrów RP
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Ministerstwo Klimatu
 • Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej
 • Agencja Wywiadu
 • Mennica Polska S.A.
 • Wojewoda Małopolski
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Uczelnie oferujące indeksy dla laureatów Olimpiady:

 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie