Ważne informacje na etap szkolny:

✔️zgodnie z Regulaminem:

 • praca typu esej ma mieć maksymalnie 8 tys. znaków bez spacji oraz nie wliczając w to bibliografii i przypisów, tekst ma być standaryzowany (tj. np. Arial, Times New Roman, Calibri lub podobne, rozmiar czcionki: 11 lub 12 punktów, interlinia 1,15-1,5),
 • praca typu film lub nagranie audio ma trwać maksymalnie 10 minut;

✔️wysyłając pracę należy pamiętać o dołączeniu do niej wszystkich niezbędnych załączników (załączniki 2-5) oraz wersji elektronicznej pracy na CD lub pendrive (w przypadku filmu, nagrania audio itd. jedynie wersję elektroniczną);
✔️kryteria oceny prac znajdują się w załączniku nr 6 do Regulaminu (dostępny w zakładce „Formularze”);
✔️ pracę z załącznikami należy wysłać do właściwego Komitetu Okręgowego – ich adresy znajdują się tutaj;
✔️ a teraz najważniejsze: pracę należy wysłać najpóźniej 13 listopada – liczy się data stempla pocztowego!

 


V edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności wystartowała!

Zapraszamy do rejestracji w V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, której temat zmienny w roku szkolnym 2020/2021 brzmi „Siły Zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej”. Poniżej znajduje się link do formularza rejestracyjnego, zaś w zakładce Program znajduje się szczegółowy wykaz zagadnień programu stałego i zmiennego oraz zalecanej literatury.

Tematy na I etap Olimpiady (esej)

 1. Tradycje oręża polskiego – wojskowy czyn zbrojny w wojnach światowych (wybrane aspekty).
 2. Ewolucja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP po przystąpieniu do NATO.
 3. Wojska Obrony Terytorialnej a niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa.
 4. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych po II wojnie światowej – rozważ problem.
 5. „Polskie serce NATO bije w Bydgoszczy”. Specjalistyczne instytucje NATO w Polsce i ich znaczenie dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwa „flanki wschodniej” Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

 

1200px-facebook-svg

Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka!


Szanowni Państwo,

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie w uchwale z dnia 24.07.2020 r. podjął decyzję o odwołaniu uroczystej gali wręczenia nagród i quizu dla najlepszych Uczestników IV edycji Olimpiady, która miała się odbyć na początku roku akademickiego 2020/2021. Na tę decyzję wpłynęły zarówno względy bezpieczeństwa, jak i decyzje władz Uczelni dotyczące organizacji tego roku akademickiego. Decyzję tę podjęliśmy w porozumieniu z patronami, partnerami i współorganizatorami IV edycji.

W dalszej kolejności zadecydowaliśmy o przekazaniu upominków dla każdego najlepszego Uczestnika w swoim okręgu. Tym samym wytypowaliśmy grupę siedemnastu osób. Wysyłka tych upominków na adresy domowe nastąpi w najbliższych dniach. Wszystkie pozostałe nagrody przekazane przez partnerów i sponsorów IV edycji zostaną przeznaczone na finał V edycji Olimpiady. Poniżej publikujemy listę partnerów i sponsorów.

W najbliższych dniach opublikujemy informacje na temat V edycji olimpiady – harmonogram, tematy na etap szkolny oraz program zmienny.

Wszystkim finalistom IV edycji Olimpiady jeszcze raz gratulujemy, zaś wszystkim Uczniom i ich Opiekunom życzymy udanego roku szkolnego 2020/2021.

Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

07.09.2020 r.

Patronaty honorowe IV edycji:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sponsorzy i fundatorzy nagród IV edycji:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • Prezes Rady Ministrów
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Obrony Narodowej
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO
 • Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Komenda Główna Straży Pożarnej
 • Komenda Główna Policji
 • Mennica Polska S.A.
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • 1. Warszawska Brygada Pancerna
 • Agencja Wywiadu
 • Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Marszałek Województwa Podlaskiego
 • Marszałek Województwa Lubuskiego
 • Marszałek Województwa Śląskiego
 • Wojewoda Mazowiecki
 • Wojewoda Podlaski
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Wydawnictwo Rebis
 • Wydawnictwo Sejmowe
 • Wydawnictwo Czytelnik
 • Wydawnictwo Znak

 


Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych.

W Olimpiadzie tej  uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli oraz uczniów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.

podpis-w-jakubowski

 

Organizatorzy:

Uniwersytet Warszawski Szkoła Główna Służby Pożarniczej NATO Force Integration Unit Poland (Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce)

 

 

Patronat honorowy:

Patronat:

logozus

Podmiot wspierający:

inop_skrot_i_napis_kolor

 

 

 

Uczelnie oferujące indeksy dla laureatów Olimpiady:

 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie