Aktualności

V edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności 2020/2021

Tematy na I etap Olimpiady (esej)

  1. Tradycje oręża polskiego – wojskowy czyn zbrojny w wojnach światowych (wybrane aspekty).
  2. Ewolucja systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP po przystąpieniu do NATO.
  3. Wojska Obrony Terytorialnej a niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa.
  4. Udział Sił Zbrojnych RP w operacjach pokojowych i stabilizacyjnych po II wojnie światowej – rozważ problem.
  5. „Polskie serce NATO bije w Bydgoszczy”. Specjalistyczne instytucje NATO w Polsce i ich znaczenie dla funkcjonowania Sił Zbrojnych RP oraz bezpieczeństwa „flanki wschodniej” Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wysyłając pracę należy pamiętać o dołączeniu do niej wszystkich niezbędnych załączników oraz wersji elektronicznej pracy na CD lub pendrive (w przypadku filmu, nagrania audio itd. jedynie wersję elektroniczną);

Pracę z załącznikami należy wysłać do właściwego Komitetu Podlaskiego najpóźniej 13 listopada – liczy się data stempla pocztowego!