Aktualności

I etap V edycji Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja uczestników została przedłużona do 30 października. Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na głównej stronie Olimpiady pod adresem: http://www.owobio.edu.pl/

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 13 listopada 2020 r. Choć pod uwagę brana jest data stempla pocztowego, to uprzejmie prosimy o nadsyłanie prac z wyprzedzeniem, abyśmy mogli bez przeszkód ogłosić wyniki pierwszego etapu w dniu 27 listopada 2020 r.

Tematy prac na I etap Olimpiady znajdują się na stronie Olimpiady: http://www.owobio.edu.pl/

Prosimy o nadsyłanie prac na poniższy adres:

Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

ul. Podgórna 50, budynek A-0

65-246 Zielona Góra

z dopiskiem: „Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności”

Prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej. Prace w wersji elektronicznej należy umieścić na płycie CD/DVD lub pendrivie i w tej formie dołączyć do przesyłki pocztowej. Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie prac drogą e-mailową.

Każda nadesłana na Olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 4) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 5). Wszystkie załączniki dostępne są pod adresem: http://www.owobio.edu.pl/formularze/, zaś regulamin: http://www.owobio.edu.pl/regulamin/.