Aktualności

I etap IV edycji OWOBIO – rejestracja i nadsyłanie prac

Uprzejmie informujemy, iż rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Olimpiady pod adresem: http://www.owobio.edu.pl/zgloszenie/ – do dnia 27 października 2019 r.

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 8 listopada 2019 r. Choć pod uwagę brana jest data stempla pocztowego, to uprzejmie prosimy o nadsyłanie prac z wyprzedzeniem, abyśmy mogli bez przeszkód ogłosić wyniki pierwszego etapu w dniu 22 listopada 2017 r.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Olimpiady, prace olimpijskie w pierwszym etapie mogą mieć formę: eseju (maksymalnie 8000 znaków), filmu (maksymalnie 10 minut), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu. Prace należy nadsyłać drogą pocztową na adres naszego Komitetu Okręgowego:

Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Koszarowa 3/21

51-149 Wrocław

z dopiskiem: „Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności”

Prace pisemne należy przesyłać w wersji papierowej i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form – w wersji elektronicznej. Prace w wersji elektronicznej należy umieścić na płycie CD/DVD lub pendrivie i w tej formie dołączyć do przesyłki pocztowej. Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie prac drogą e-mailową.

Każda nadesłana na Olimpiadę praca powinna zawierać metrykę pracy (załącznik nr 2), oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Olimpiady (załącznik nr 3), oświadczenie o tym, że praca nie jest plagiatem (załącznik nr 4) oraz oświadczenie dotyczące zgody na publikację pracy i przeniesienie na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych z tego tytułu (załącznik nr 5). Wszystkie załączniki dostępne są pod adresem: http://www.owobio.edu.pl/formularze/, zaś regulamin: http://www.owobio.edu.pl/regulamin/.